kostya-sigar Gem Info

Diaspora-V0.7.12.0
Namekostya-sigar
Group
Debian Nameruby-kostya-sigar
Debian Version
Parent(s) eye

Requirement[u'~> 2.0.0']
Diaspora-V0.7.11.0
Namekostya-sigar
Group
Debian Nameruby-kostya-sigar
Debian Version
Parent(s) eye

Requirement[u'~> 2.0.0']