omniauth-shibboleth Gem Info

Gitlab-V11.11.7
Nameomniauth-shibboleth
GroupRuntime
Debian Nameruby-omniauth-shibboleth
Debian Version
Parent(s) gitlab-v11.11.7

Requirement[u'~> 1.3.0']
Gitlab-V12.2.4
Nameomniauth-shibboleth
GroupRuntime
Debian Nameruby-omniauth-shibboleth
Debian Version
Parent(s) gitlab-v12.2.4

Requirement[u'~> 1.3.0']
Gitlab-V12.0.3
Nameomniauth-shibboleth
GroupRuntime
Debian Nameruby-omniauth-shibboleth
Debian Version
Parent(s) gitlab-v12.0.3

Requirement[u'~> 1.3.0']
Gitlab-V11.11.0
Nameomniauth-shibboleth
GroupRuntime
Debian Nameruby-omniauth-shibboleth
Debian Version
Parent(s) gitlab-v11.11.0

Requirement[u'~> 1.3.0']