omniauth-shibboleth Gem Info

Gitlab-V9.2.6
Nameomniauth-shibboleth
GroupRuntime
Debian Nameruby-omniauth-shibboleth
Debian Version
Parent(s) gitlab-v9.2.6

Requirement[u'~> 1.2.0']
Gitlab-V9.0.2
Nameomniauth-shibboleth
GroupRuntime
Debian Nameruby-omniauth-shibboleth
Debian Version
Parent(s) gitlab-v9.0.2

Requirement[u'~> 1.2.0']
Gitlab-V9.2.0
Nameomniauth-shibboleth
GroupRuntime
Debian Nameruby-omniauth-shibboleth
Debian Version
Parent(s) gitlab-v9.2.0

Requirement[u'~> 1.2.0']