yajl-ruby Gem Info

Gitlab-V13.3.0
Nameyajl-ruby
GroupRuntime
Debian Nameruby-yajl
Debian Version
Parent(s) gitlab-v13.3.0

Requirement[u'~> 1.4.1']
Loomio-V2019-06-15-1
Nameyajl-ruby
Group
Debian Nameruby-yajl-ruby
Debian Version
Parent(s) sentry-raven

Requirement[u'>= 0']